MICrobial Community Analysis

Zróżnicowanie genetyczne szczepów Escherichia coli wyizolowanych od krów z objawami mastitis.

Pałeczki Escherichia coli są jednym z głównych patogenów pochodzenia środowiskowego (obok Klebsiella i Enterobacter) wywołujących ostre zapalenia sutka u bydła (mastitis) zwane colimastitis. Jak dotąd nie określono specyficznego patotypu E. coli wywołującego mastitis. Szczepy izolowane z przypadków klinicznych charakteryzują się dużą różnorodnością fenotypową i zmiennością genotypową, co potwierdza środowiskowe pochodzenie tych izolatów. Celem pracy było określenie profili oporności na antybiotyki szczepów E. coli krów z objawami mastitis oraz częstości występowania genów wirulencji. Obecność genów kodujących czynniki wirulencji papC, iuc, irp2, iss oraz ehlyA określono za pomocą metody PCR. Oporność na antybiotyki sprawdzono metodą dyfuzyjno-krążkową wg zaleceń EUCAST. Wszystkie badane szczepy były oporne na ampicylinę oraz wrażliwe na cefepim i gentamycynę. 80% izolatów była oporna na amoksycylinę, a 20 % na amoksycylinę w połączeniu z kwasem klawulanowym. Najmniej szczepów (>20%) było opornych na ceftazydym, tetracyklinę, streptomycynę i trimetoprim. U 80% szczepów potwierdzono obecność genów iss (zwiększona oporność na działanie dopełniacza), a u 60% geny papC oraz iuc i irp2 kodujących odpowiednio; fimbrie determinujące adhezję do nabłonka oraz system pobierania żelaza. W żadnym z izolatów nie wykryto genu enterohemolizyny ehlyA.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *